Algemene voorwaarden_oud

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Algemene voorwaarden Kracht Van Positiviteit

Onderstaand vind je de algemene voorwaarden van Kracht Van Positiviteit onderdeel van DOLLMIX

gevestigd te Winterswijk. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70653453.

Kracht van Positiviteit – Kracht en positiviteit komt hier samen!

 • DOLLMIX – Kracht Van Positiviteit
 • Beatrixpark 22 7101 BN Winterswijk
 • info@krachtvanpositivteit.nl
 • KVK: 70653453
 • BTW: NL001388923B59

Onderdeel van DOLLMIX Media

1 Definities

1.a. Wanneer we in deze Algemene voorwaarden lidmaatschap & keurmerk schrijven over Kracht Van Positiviteit  bedoelen we daarmee Kracht Van Positiviteit.nl, Kracht en positiviteit komt hier samen!

1.b. Met Website wordt bedoelt de website KrachtVanPositiviteit.nl met al zijn onderliggende pagina’s.

1.c. Wanneer we in deze lidmaatschapsvoorwaarden schrijven over Lidmaatschap en/of Lid bedoelen we daarmee het lidmaatschap van jou als Kracht Van Positiviteit lid met een geldig lidmaatschap.

1d. Wanneer we in deze voorwaarden schrijven over producten of diensten, bedoelen we hetgeen we onze leden aanbieden via onze Website.

1.e. Wanneer we in deze voorwaarden schrijven over artikel, bedoelen we een door Kracht van Positiviteit geschreven tekst, inclusief afbeeldingen, grafieken, tabellen, illustraties en/of andere vormen van content die onderdeel vormen van dit artikel.

1.f. Wanneer we in deze voorwaarden schrijven over keurmerk, bedoelen we het Kracht van Positiviteit Keurmerk zoals dit kan worden toegekend aan lid na aanvraag van lid.

 

2 Algemeen

2.a. Deze Algemene voorwaarden lidmaatschap & keurmerk zijn van toepassing op het Kracht van Positiviteit lidmaatschap geleverd door Kracht van Positiviteit, Kracht en positiviteit komt hier samen! , gevestigd aan de Beatrixpark 22 te Winterswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70653453.

2.b.  De Algemene voorwaarden lidmaatschap & keurmerk gelden voor elk lid, lidmaatschap, keurmerkhouder in willekeurig welk stadium van aanvraag lidmaatschap en/of keurmerk. Bij het aangaan van het lidmaatschap, krijg je deze Algemene voorwaarden lidmaatschap & keurmerk ter beschikking gesteld. 

Vanaf het moment van aangaan van het lidmaatschap gaat Kracht van Positiviteit er vanuit dat Lid op de hoogte is van deze voorwaarden en deze volledig heeft geaccepteerd.

2.c. De levering van het lidmaatschap en keurmerk en alles wat hier bij hoort zal plaats vinden tegen de prijs die van toepassing is op het moment dat je lid wordt. Kracht van Positiviteit behoudt zich het recht voor om prijzen van een lidmaatschap met onmiddellijke ingang te wijzigen met inachtneming van een notificatie periode van 1 maand.

2.d. Kracht van Positiviteit verplicht zich volledig in te spannen om het lidmaatschap te laten beantwoorden aan de overeenkomst met inachtneming van de in het aanbod vermelde specificaties.

2.e. Het lidmaatschap kan door lid, onbeperkt en ten volle worden benut vanaf moment van voldoen van de betaling voor het lidmaatschap. Lid ontvangt hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee lid toegang krijgt tot zijn persoonlijk profiel. Lid krijg hiermee volledige controle over zijn / haar profiel gedurende de lidmaatschaps periode.

2.f. Voor verschillende onderdelen van het lidmaatschap kan Kracht van Positiviteit gebruik maken van diensten van derden. Als voorbeeld: Kracht van Positiviteit kan derden inzetten voor de verspreiding van nieuwsbrieven. Dit teneinde het juist uitvoeren van de verplichtingen jegens Lid.

2.g. Lid is zelf verantwoordelijk voor  gebruik van zijn lidmaatschap en het invullen van bijvoorbeeld het profiel. Kracht van Positiviteit verplicht zich tot het leveren van volledige en onbeperkte support zover dit redelijk geacht kan worden.

2.h. Lid gebruikt zijn lidmaatschap op normale wijze en onderneemt geen acties die tot doel hebben de informatie, structuur of dienstverlening van Kracht van Positiviteit verder te exploiteren dan wel te schaden.

Het is lid verboden om het platform van Kracht van Positiviteit te gebruiken voor:

 • Plagiaat of andersoortige belastende content;
 • Teksten of afbeeldingen die belastend, aanstootgevend, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
 • Misleidende informatie.
 • Het copieren van inhoud en deze verder te exploiteren (eigen gebruik is toegestaan)

2.i. Lid zal details tav zijn account (gebruikersnaam, wachtwoord) niet aan derden bekend maken. 

2.j. Van bepalingen in deze  Algemene voorwaarden lidmaatschap & keurmerk kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk met Kracht van Positiviteit is overeengekomen. In geval van bepaalde afwijkingen, alsook in geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze  Algemene voorwaarden lidmaatschap & keurmerk  onverminderd van kracht.

2.k. De aanvrager van het lidmaatschap en of keurmerk dient minimaal 18 jaar te zijn.

2.l.  Kracht van Positiviteit is gerechtigd, om welke reden dan ook, het lidmaatschap te staken. Na stopzetten is Kracht van Positiviteit niet verplicht dienst nog langer te leveren. Lid heeft in dat geval recht op (gedeeltelijke) restitutie van het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld. (naar rato)

2.m. Kracht van Positiviteit behoudt zich het recht voor,  zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen aan te brengen in deze  Algemene voorwaarden lidmaatschap & keurmerk.

2.n. Het is lid niet toegestaan enige rechten en plichten die verband houden met lidmaatschap en/of deze  Algemene voorwaarden lidmaatschap & keurmerk  zonder schriftelijke toestemming van Kracht van Positiviteit, geheel danwel gedeeltelijk over te dragen aan derden.

2.o. Kracht van Positiviteit behoudt zich het recht voor de rechten en verplichtingen van een lidmaatschap en/of deze  Algemene voorwaarden lidmaatschap & keurmerk  geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde in onderstaande gevallen:

 • In geval van overdracht van Kracht van Positiviteit in zijn geheel aan derden
 • Inzake eventuele incasso van openstaande vorderingen
 • Een juiste wijze van uitvoeren van de overeenkomst en hieruit voortkomende leveren van diensten aan lid

 

3 Nieuw lidmaatschap

3.a. Een nieuwe lidmaatschap kan op ieder moment ingaan. 

3.b. Na ontvangst van de aanmelding en betaling van het lidmaatschapsgeld ontvangt lid via elektronische weg meteen de benodigde gegevens om gelijk gebruik te kunnen maken van de diensten.

 

4  Duur van lidmaatschap / opzegging

4.a. Het lidmaatschap wordt actief zodra de betaling is ontvangen en het lidmaatschap door ons is bevestigd. 

4.b. Het lidmaatschap kan worden afgesloten per maand, per jaar of per onbeperkte duur. 

 1. Een lidmaatschap van 1 maand: het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd. Opzegging van het maand lidmaatschap kent een opzegtermijn van 1 week. Dat wil zeggen dat 1 week voor verlenging het lidmaatschap opgezegd dient te zijn.
 2. Een lidmaatschap van 1 jaar: het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Na de eerste contractperiode van 1 jaar kun je het lidmaatschap per maand opzeggen. Wij hanteren hiervoor een opzegtermijn van 1 maand. 
 3. Lidmaatschap Lifetime: het lidmaatschap Lifetime betekent een onbeperkte lidmaatschapsduur. Uiteraard kun je dit lidmaatschap beëindigen. Wij hanteren hiervoor een opzegtermijn van 1 maand.

4.c De opzegging dient per e-mail via support@Kracht van Positiviteit.nl aan ons te worden doorgeven en zal door ons per ommegaande worden bevestigd.

 

 

5 Betaling lidmaatschap

5.a. Het voor het lidmaatschap verschuldigde bedrag wordt bij het aanmelden als nieuw lid voldaan via iDeal betaling. Met deze iDeal betaling autoriseer je Kracht van Positiviteit om opeenvolgende contractperioden per automatische incasso te voldoen vanaf hetzelfde rekeningnummer. (als per periodes omschreven in artikel 4b en 4c)

5.b Bij niet tijdige betaling/stornering of enkele andere reden waardoor lidmaatschapsgeld niet kan worden geïncasseerd/voldaan ben je van rechtswege in verzuim. 

Vanaf dat moment kan Kracht van Positiviteit overgaan tot het in rekening brengen van incasso- en/of herinneringskosten. 

Nadat Kracht van Positiviteit het lid redelijke termijn heeft gegeven alsnog tot betaling over te gaan zijn wij gerechtigd tot het beperken danwel geheel verwijderen van lidmaatschap inclusief alle onderliggende zaken zoals klantprofiel. 

Indien we, ook na deze termijn nog geen betaling hebben ontvangen kan Kracht van Positiviteit het lidmaatschap eenzijdig en met onmiddellijke ingang beëindigen. Daarnaast kan Kracht van Positiviteit vordering van eventuele  achterstallige betalingen uit handen te geven. Wanneer lidmaatschap in een dergelijke situatie beëindigd wordt blijven openstaande betalingen onverminderd vorderbaar.

5.c. – Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en inclusief de dienstverlening welke uitdrukkelijk is vermeld op onze website en in onze voorwaarden.

5.d Eventuele prijswijzigingen worden uiterlijk 1 kalendermaand voordat deze van kracht wordt gecommuniceerd per e-mail aan lid.

 

6 Keurmerk

6.a. Ieder lid met een geldig Kracht van Positiviteit lidmaatschap kan een Kracht van Positiviteit Keurmerk aanvragen. 

6.b. Het keurmerk kan door Kracht van Positiviteit worden verstrekt nadat lid aan de hiertoe strekkende voorwaarden heeft voldaan en dit overtuigend heeft aangetoond op verzoek van Kracht van Positiviteit.

 

6.c. Lid zal, op verzoek van Kracht van Positiviteit, gevraagde bewijsvoering opleveren teneinde Kracht van Positiviteit in staat te stellen vast te stellen dat lid aan de voorwaarden voldoet. 

6.d. Het Kracht van Positiviteit keurmerk wordt na akkoord uitgereikt aan lid en mag door lid onbeperkt worden gebruikt en getoond. Zowel offline als online. 

6.e. Kracht van Positiviteit voert periodieke monitoring uit teneinde de kwaliteit van zijn keurmerk te waarborgen. Lid is gehouden aan het tijdig en volledig aanleveren van gegevens op eerste verzoek van Kracht van Positiviteit om de kwaliteitscontrole mogelijk te maken.

6.f. Kracht van Positiviteit is op elk moment gerechtigd lid het keurmerk te ontnemen op moment dat Kracht van Positiviteit dit noodzakelijk acht in het kader van kwaliteitsbewaking van de sector.

6.g. Het is lid na inname keurmerk niet langer toe te staan de beeltenis danwel naam van het keurmerk te gebruiken. 

 

7 Diensten

De dienstverlening die lid van Kracht van Positiviteit mag verwachten in kader van het lidmaatschap betreft diensten zoals omschreven op onze website.

 

8 Intellectuele eigendom

8.a. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder, maar niet beperkt tot,  auteursrechten, databankrechten en merkenrechten) met betrekking tot de diensten, producten en artikelen behoren toe aan Kracht van Positiviteit tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk met ons is overeengekomen.

8.b Kracht van Positiviteit behoudt zich het recht de diensten, artikelen en andere onder dienstverlening vallende elementen ook ter beschikking te stellen aan derden.

 

 9 Privacy bescherming van persoonsgegevens

In ons privacybeleid kun je exact lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel we dit doen en wat jouw rechten zijn op het gebied van opslag, inzage en verwijdering van jouw gegevens. 

Tevens kun je hier exact nalezen wat voor technische danwel organisatorische maatregelen Kracht van Positiviteit heeft getroffen om jouw gegevens veilig op te slaan. 

 

10 Klachten

10.a. Mocht je klachten hebben over onze dienstverlening verzoeken wij je om deze zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken. Dit kan door een email te sturen aan info@KrachtvanPositiviteit.nl.

Wij zorgen dat we binnen 5 werkdagen reageren op jouw klacht. 

 

11  Aansprakelijkheid

11.a. Informatie op deze website

We proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

11.b. Het kan, ondanks ons zorgvuldige kwaliteitsbeleid, voorkomen dat teksten, prijzen, getallen, afbeeldingen of alle andere vormen van content fouten bevatten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze fouten.

11.c. Kracht van Positiviteit is uitsluitend aansprakelijk voor de schade die je mogelijk leidt wanneer deze schade direct aan ons is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor ons risico zou zijn. 

Kracht van Positiviteit kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van het gebruik door het door jou of door een derde van enig door Kracht van Positiviteit geleverde dienst of product danwel opvolging van in enige op de website gepubliceerde content. Dit tenzij Kracht van Positiviteit aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

11.d. De aansprakelijkheid van Kracht van Positiviteit is in willekeurig welk geval beperkt tot daadwerkelijk directe schade die geleden wordt met een maximum van het door Kracht van Positiviteit van jouw rekening geincasseerde bedrag. 

11.e. Kracht van Positiviteit is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht (Force Majeure).Dit betekent dat er sprake is van tekortkomingen welk buiten onze macht zijn waaronder, in ieder geval en niet beperkt tot, oorlog of gelijkwaardige situaties, oproeren, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, pandemie, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. 

Bovenstaande is niet van toepassing in geval van overtuigend bewezen opzet en/of grove schuld van Kracht van Positiviteit. Zulke gevallen dienen wettig en overtuigend bewezen te worden. 

Kracht van Positiviteit is voorts niet aansprakelijk voor enige schade die later dan 3 maanden na levering van product, dienst, artikel of elke andere uiting van Kracht van Positiviteit is gedaan en die niet binnen 14 dagen na publicatie schriftelijk aan Kracht van Positiviteit is kenbaar gemaakt.

 

12 Overige bepalingen

 12.a. – Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

12.b. – Deze Voorwaarden zijn in werking met ingang van 1 januari 2021. Per die datum vervallen alle eerder gepubliceerde Voorwaarden.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1536130120865{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][lisner_button display_button=”1″ button_link=”url: https://www.Krachtvanpositiviteit.nl/contact|title:Neem contact met ons op||” display_button_icon=”1″ button_icon_material=”vc-material vc-material-mail_outline” button_font=”#ffffff” button_font_hover=”#ffffff”][/vc_column][/vc_row]